4 saatlik toplantıda iş dünyasına ‘vergi tabanı genişleyecek’ mesajı

Ferit PARLAK – Nagihan KALSIN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dün­yasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle dün reel sektör temsilcileriyle yeni vergi taslağı çalışması hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl iş dünyasından vergi konusunda önerileri ta­lep eden Hazine ve Maliye Ba­kanlığı, dün bu öneriler üzerin­den hazırlanan taslağa son şek­lini vermek için iş dünyası ile buluştu. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya TOBB, TİM, MÜSİ­AD, DEİK, ASKON, TÜRKON­FED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların baş­kan ve yöneticileri katıldı.

Top­lantıda önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hati­poğlu vergi paketiyle ilgili bir sunum yaptı, Toplantıda Ha­tipoğlu’nun enflasyonu düşür­mek için temel hedefler çerçe­vesinde çalıştıklarını dile getir­diği belirtildi. Hatipoğlu’nun iş dünyası temsilcilerine “ Sadece EYT’nin 2024 yılı maliyeti 750 milyar TL, 2025 maliyeti ise 1.2 trilyon TL. Deprem nedeniyle ciddi bütçede harcamalar ya­pıldı. Bu nedenle vergiye ihti­yaç var.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek önemli. Böy­lece vergi hesabı büyütecek. İstisnaları azaltacak bir vergi paketi sunacağız” dediği kay­dedildi. Toplantıda yapılan su­numda, istihdam için uygula­nan vergi ve prim kalemlerine yönelik teşvik, destek ve indi­rimlerde yeni oranların belir­leneceği, bazılarının kaldırı­lırken, bazılarına sıkı denetim geleceği ifade edildi. Ayrıca toplantıda vergi tabanın geniş­leyeceği, kayıt dışı ile mücadele edileceği ve kazananın vergisi­ni ödeyeceği mesajı verildi.

İş dünyası temsilcileri de fi­nansman maliyetinin üretimi durdurma noktasına getirdiği­ne dikkat çekerek, “Düşünülen vergi artışları ve destek, teşvik, indirim kısıtlamaları maliyet­leri daha da artıracak. Vergi, kâr edenden alınır ve bu haliyle kârlılık mümkün değil” görü­şünde birleşti.

“Cirodan vergi alınmasın”

Toplantıya katılan TİM Baş­kanı Mustafa Gültepe, özellikle kayıt dışı ile alakalı olan bütün maddelerin kendileri tarafın­dan desteklendiğini belirttik­lerini ve daha fazla yaptırımla­rın yapılması gerektiğini söy­lediklerini aktardı. Gültepe, “Cirodan vergi alınmasının bu dönemde uygun olmadığı görü­şümüzü ilettik. Kurumlar vergi­sinde ihracatçı firmaların muaf tutulması görüşümüzü de ilet­tik ve devreden KDV’nin firma­lar üzerinde yük getirebileceği­ni aktardık” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Sü­leyman Sönmez ise verginin ta­bana yayılması, adaletli bir şe­kilde uygulanması konusunda görüşleri aktardıklarını kaydet­ti. Sönmez, “Mevcut mükellef­ten daha çok vergi alınması de­ğil, kayıt dışı ekonominin kayıt altına almasıyla ilgili görüşle­rimizi bildirdik” diye konuştu.

“Tüm kesimlere hitap etsin”

ASKON Başkanı Orhan Ay­dın da “Son derece rekabetçi or­tamda iş gücümüzü ortaya ko­yarak kârlılığı düşük bir şekil­de üretiyoruz. Kurumlar vergisi de bu ortam düşünülerek değer­lendirmeli. Toplantıda buradan çıkacak sonuç rekabet edebilme gücümüze zarar vermemeli gö­rüşümüzü ilettik. Çok kazanan­dan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Toplantıda her tabana yayılacak bir vergi sistemi inşa edildiğini gördük” dedi.

Toplantıya katılan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğ­lu özellikle mali müşavirlere yönelik asgari gelir ve kurum­lar vergisinin geldiğini söyledi. Kartaloğlu, “Biz meslek cami­ası olarak her türlü götürü ver­gilemenin karşısındayız. Ay­rıca serbest bölgedeki istisna kaldırılıyor. Sadece ihracat ya­panlara bu istisna hakkı devam ettiriliyor. Burada yürürlük ta­rihi olarak serbest bölge ruhsa­tının dikkate alınması gerekti­ğini vurguladık” dedi. Bazı gelir ve kurumlar vergisine tabi ka­zançlara tevkifat getirildiğini anlatan Kartaloğlu, “Kurumlar vergi stopajı getiriliyor. Burada özellikle şunu ifade ettik. Hem kurum kazancı stopajı hem ge­çici vergi aynı onda olmaz” ifa­delerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir